0
Cart is empty

მაღაზიაში წარმოდგენილ პროდუქციაზე ვრცელდება მწარმოებლის ოფიციალური გარანტია, რომლის ვადა განისაზღვრება ბრენდის მიხედვით 3 თვიდან 4 წლის ვადით.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთბას, რაც მოიცავს შეკეთებასა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას ( შეცვლილი, დაზიანებული ნაწილი რჩება კომპანიის საკუთრებაში)
 • საგარანტიო ვადა, მწარმეობლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვისცენტრში წარდგენიდან 30 ( ოცდაათი ) სამუშაო დღით.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა წარმოადგინოს სავაჭრო ორგანიზაციის ( არსებობის შემთხვევაში მწარმოებლის) სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი - შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება მწარმეობლის საგარანტიო პირობებს;
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუტაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად;


საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/ უქმდება თუ :

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი;
 • არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილი, წაშლილი ან გადაკეთებულია;
 • საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/ იმეი კოდი;
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი;
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით;
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია ლპომბი ან ლუქი;
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერის ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ები)ის მიერ;
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობის ( ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატრურის ზემოქმედებით, ექპლუტაციის, შენახვის წესების და პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/ სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად;
 • გარანტია არ ვრცელდება სისტემური ბლოკის/ ლეპტოპის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ელემენტზე, მეხსიერების ჩიპზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილებებსა თ სხვა აქსესუარებზე;
 • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები არ არის ჩატარებული სპეციალლისტის მიერ და დაზიანება გამოწვეულია არაკვალიფიციურად შესრულებული სამუშაოს შედეგად;
 • პროდუქტი დაზიანდა კომერციული დანიშნულების გამოყენებისათვის გარდა იმ პროდუქტისა, რომელიც თავიდანვე გათვლილია მწარმოებლის მიერ კომერციული დანიშნულებისთვის;


ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში:

 • თუ ნივთის გახსნისთნავე(ყუთიდან ამოღბისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი - შეძენილი ნივთი მიღებისთანავე უნდა შემოწმდეს!
 • თუ ნივთს გაყიდვიდან სამი დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს სერვის ცენტრში. იმ შემთხვევაში თუ სერვის ცენტრი დასკვნით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით;
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვისცენტრში მიტანიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით;
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი ( განსხვავებული დაფარვით) ღირებულების მოწყობილობაში - ღირებულება აითვლება შეცვლის მომენტში შესაცვლელი მოწყობილობის ( ან ქსელში ბოლოს დაფიქსირებული) ფასით. ფორსმაჟორული მდგომარეობისას შპს „ ტოპ სტორ“ უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში. წარმოდგენილი საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან;
 • დაზიანებული ტექნიკის ტრანსპორტირება სერვის ცენტრამდე და პირიქით, ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ან მისი ხარჯით;